top of page

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BerberTrekking s.r.o.

1.    Úvodní ustanovení 


1.1.    Cestovní kancelář BerberTrekking s.r.o vystupující pod marketingovým názvem ZažítMaroko.cz se sídlem Spolková 1188/8, Lobzy, 31200 Plzeň, IČO: 02017270 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 36863 (dále jen „CK“) zajišťuje zájezdy do Maroka dle:


2.    Vznik smluvního vztahu 


2.1.    Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu.
2.2.    Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí smlouvou o zájezdu, těmito všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „VSP“), programem zájezdu v nabídce CK (včetně jeho online verze), veškerými dalšími ujednáními obsaženými v e-mailové komunikaci mezi CK a zákazníkem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 159/1999 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník dále také jen „OZ“). V případě, že se uzavřená smlouva o zájezdu odlišuje od VSP nebo informací uvedených v programu zájezdu, má přednost znění smlouvy o zájezdu, poté program zájezdu, a nakonec VSP.
2.3.    Zákazník může zájezd objednat e-mailem uvedeným na webových stránkách www.zazitmaroko.cz, kontaktním formulářem nebo prostřednictvím FB účtu @zazitmaroko. Následně mu CK odešle odkaz pro vyplnění závazné přihlášky. 
2.4.    Zákazník je povinen všechny údaje vyplnit a pečlivě zkontrolovat a přihlášku na zájezd elektronicky odeslat. 
2.5.    Uzavřením smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a CK se rozumí odeslání řádně vyplněné přihlášky online, pokud není sjednáno jinak.
2.6.    Po obdržení řádně vyplněné přihlášky zašle CK zákazníkovi potvrzení o zájezdu a platební předpis. Zákazník provede nejpozději do 5 pracovních dnů platbu zálohy podle platebního předpisu.
2.7.    Spolu s potvrzením o zájezdu CK zašle také kopii potvrzení pojištění CK proti úpadku.
2.8.    Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti připsáním zálohové platby na účet CK v souladu se zaslaným platebním předpisem. Zákazník je povinen doplatit plnou cenu zájezdu nejpozději 22 dnů před zahájením zájezdu, pokud není v platebním předpisu uvedeno jinak.
2.9.    Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy o zájezdu a účasti na příslušném zájezdu. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem a dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.
2.10.    Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch třetích osob, odpovídá CK jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).
2.11.    Další informace o zájezdu a pokyny k zájezdu, které jsou pro absolvování zájezdu nezbytné, poskytne CK zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. V případě uzavření smlouvy o zájezdu v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu předá CK zákazníkovi všechny nutné informace již při uzavření smlouvy o zájezdu.


3.    Cenové a platební podmínky


3.1.    Cena zájezdu je smluvní a je uvedena na webových stránkách u programu každého zájezdu nebo v programu, který CK zašle zákazníkovi e-mailem. V programu každého zájezdu je uvedeno, jaké služby cena zahrnuje a jaké nikoliv.
3.2.    Cena uvedená u programu zájezdu je včetně DPH. 
3.3.    Cena zájezdu neobsahuje letenku do dané destinace a zpět. Pokud jsou u programu zájezdu či kdekoliv jinde (především v emailu, na facebookovém účtu apod.) údaje za ceny letenek uvedené, jsou pouze informativní. Cena letenek se může snížit i zvýšit a CK nenese žádnou zodpovědnost za změnu údajů o cenách letenek ani za jejich správnost. 
3.4.    Úhradu ceny za zájezd provede zákazník bezhotovostním převodem v českých korunách (CZK) na účet číslo 2301913179 / 2010. Po předchozí vzájemné domluvě je možné provést úhradu v eurech (EUR) podle kurzu, který sdělí zákazníkovi CK. Výjimečně po vzájemné dohodě je možné cenu nebo její část uhradit hotovostně. 
3.5.    Případné slevy vyhlášené CK po uzavření smlouvy o zájezdu zákazníkem neovlivňují výši ceny zájezdu a ostatních služeb platných v den uzavření smlouvy o zájezdu zákazníkem.
3.6.    V souladu s ustanoveními občanského zákoníku CK může jednostranně zvýšit cenu zájezdu, pokud se kurz české koruny (CZK) vůči marockému dirhamu (MAD) nebo euru (EUR), který byl použit pro stanovení ceny zájezdu, zvýší oproti dni zahájení prodeje zájezdu. Cena zájezdu se pak navýší o rozdíl mezi cenou podle kurzu použitého při původní kalkulaci a cenou podle aktuálního kurzu. CK je povinna tuto skutečnost písemně oznámit zákazníkovi nejpozději 20 dní před začátkem zájezdu. Zákazník je povinen toto navýšení uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení.  V případě, že dojde naopak ke snížení směnného kurzu oproti dni zahájení prodeje zájezdu, má zákazník právo na snížení ceny zájezdu o rozdíl mezi cenou podle kurzu použitého při původní kalkulaci a cenou podle aktuálního kurzu. V případě snížení ceny zájezdu má CK právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, jež má být zákazníkovi vrácena.    

 

4.    Změny smlouvy


4.1.    CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích vyplývajících ze smlouvy o zájezdu. CK je povinna oznámit zákazníkovi údaje o změně v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu.   
4.2.    Pro vyloučení pochybností, změna trasy, změna pořadí navštívených míst, změna dne navštíveného místa, změna ubytovacího nebo stravovacího zařízení v rámci stejné kategorie se nepovažuje za podstatnou změnu zájezdu. 
4.3.    Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy o zájezdu právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto služeb.
4.4.    Nutí-li vnější okolnosti CK před zahájením zájezdu změnit některou z hlavních náležitostí smlouvy o zájezdu (§ 2527 OZ), nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, které dle smlouvy o zájezdu přijala, nebo navrhne-li zvýšení ceny zájezdu o více než osm (8) procent, může zákazník návrh na změnu smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem na změnu závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu oznámí CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě (i) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu; (ii) lhůtu, v níž může zákazník od smlouvy odstoupit, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu; (iii) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Zákazník se změnou smlouvy o zájezdu, kdy se změna smlouvy týká hlavních náležitostí zájezdu, celkové ceny zájezdu, způsobu platby, počtu osob nutných k uskutečnění zájezdu a lhůty, během níž může CK od smlouvy odstoupit, nebo výše odstupného projeví svůj výslovný souhlas formou dodatku ke smlouvě o zájezdu, nebo jinou formou v textové podobě. Pokud zákazník ve lhůtě stanovené CK od smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou závazku souhlasí. V případě, že v důsledku změny smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.   

 

5.    Postoupení smlouvy


5.1.    Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu (dále jen „náhradník“), může jí zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. S ohledem na povahu některých zájezdů je vhodné, aby se náhradník nejdříve spojil s CK. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení spolu s prohlášením náhradníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí, a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Oznámí-li zákazník postoupení smlouvy později, není CK povinna změnu provést.
5.2.    Původní zákazník a náhradník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu, případně úhrady dalších nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou (zejména poplatek za změnu jízdenek apod.).

 

6.    Zrušení zájezdu


6.1.    CK je oprávněna zrušit zájezd před jeho zahájením, pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě o zájezdu a zrušení zákazníkovi oznámí ve lhůtě:
-     20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí více než šest dní,
-    7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka činí dva až šest dní. 
6.2.    CK je oprávněna zrušit zájezd před jeho zahájením, jestliže jí k plnění závazků dle smlouvy o zájezdu brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. 

 

7.     Odstoupení od smlouvy a odstupné


7.1.    CK je oprávněna před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu: 
a) zrušení zájezdu dle čl. 6 těchto VSP, nebo
b) poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí CK zákazníkovi. 
7.2.    Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, a to:
a) bez uvedení důvodu, 
b) nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy dle čl. 4.4. VSP,
c) z důvodu porušení povinností CK, vyplývajících ze smlouvy, 
d) jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. 
7.3.    Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení čl. 7.1. písm. a) a čl. 7.2. písm. b), c) nebo d) těchto VSP, je CK povinna bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V případech uvedených v čl.  7.1. písm. b) VSP, nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. 
7.4.     V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení čl. 7.2. písm. a) VSP nebo odstoupí-li CK od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou nebo VSP, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši stanovené v čl. 7.7. VSP, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
7.5.    Zákazník je povinen zaplatit CK odstupné dle čl. 7.7. VSP, pokud neuhradí zálohu do 5 pracovních dnů po obdržení potvrzení o zájezdu anebo nedoplatí plnou cenu zájezdu nejpozději 22 dnů před zahájením zájezdu. 
7.6.    Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
7.7.     Odstupné je počítáno z celkové ceny zájezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu.
7.8.    Výše odstupného je stanovena skutečnými prokazatelnými náklady vynaloženými CK, minimálně však v procentech z ceny zájezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu a to takto:
odstoupení od smlouvy
- více než 91 dnů před začátkem zájezdu: min. 10 procent
- 90-61 dnů: 30 procent
- 60-31 dnů: 50 procent
- 30-5 dnů: 70 procent
- 4 dny a méně a při nedostavení se na zájezd nebo v případě přerušení účasti z vlastní
vůle či jiných příčin nezpůsobených CK: 100 procent.
Pro vyloučení pochybností, zájezd začíná příletem nebo příjezdem zákazníka do dané destinace. Za dopravu do dané destinace nenese CK odpovědnost. 
Odstupné ve výši 100 % z ceny zájezdu je zákazník povinen zaplatit rovněž v případě, není-li mu umožněn odjezd z důvodu, že nemá platné nebo úplné cestovní doklady nebo je zjevně nedostatečně vybaven pro daný zájezd.
7.9.    CK upozorňuje zákazníky, že pro stornování letenek, jejichž koupi navrhla CK, platí storno podmínky příslušné letecké společnosti.

 

8.    Práva z vadného plnění


8.1.    Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutá do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.  
8.2.    Zákazník vytkne vadu CK bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, a to tak, aby mohla být sjednána okamžitá náprava, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely zákazník neprodleně kontaktuje českého nebo anglicky hovořícího hlavního průvodce, který je na zájezdu přítomen. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo vadu průvodce odmítne, zavazuje se zákazník sepsat s průvodcem záznam o zjištěné vadě zájezdu (reklamační protokol) obsahující alespoň: osobní údaje zákazníka, popis vady zájezdu a požadavek na způsob vyřízení. Pokud z nějakého důvodu (jazyková bariéra, jedná se o zájezd bez průvodce) nelze vady sdělit průvodci, je zákazník povinen sdělit tyto vady obratem CK a to buď emailem nebo telefonicky na kontakt uvedený na webových stránkách www.zazitmaroko.cz
8.3.    Zákazník bere na vědomí, že uplatnění vady na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
8.4.    Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve vši přiměření rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu činí dva roky pro doručení uplatnění práva zákazníka CK.
8.5.    V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
8.6.    CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, nebo odstranění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu. Neodstraní-li CK vadu zájezdu ve lhůtě dle čl. 8.5 VSP, má zákazník právo odstranit vadu zájezdu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu zájezdu, může zákazník od smlouvy o zájezdu odstoupit bez zaplacení odstupného. 
8.7.     Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednaná ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat. Je-li navrhované řešení nižší jakosti, než je stanoveno smlouvou o zájezdu, poskytne CK přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. 
8.8.    CK se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
8.9.    CK neodpovídá za úroveň služeb, které si zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů služeb ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené.
8.10.    CK má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází. 

 

9.    Práva a povinnosti zákazníka 


9.1.    Zákazník má právo na řádné poskytnutí dohodnutých a zaplacených služeb a na informace o všech změnách v jejich rozsahu. 
9.2.    Zákazník se mimo jiné zavazuje:
- dostavit se včas na místo srazu,
- dodržovat pasová, celní a zdravotní nařízení navštívené destinace,
- dodržovat zákony Marockého království,
- mít u sebe všechny požadované platné doklady nutné pro čerpání služeb a splnit všechny zdravotní povinnosti, které jsou stanoveny mezinárodními zdravotními předpisy.
9.3.    Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů a uhradit případnou škodu a újmu, kterou způsobil. 
9.4.    Zákazník je povinen zdržet se takového jednání na zájezdu, které by mohlo ostatní účastníky zájezdu omezit, poškodit, ohrozit či odpuzovat, řídit se pokyny průvodce zájezdu a dodržovat stanovený program zájezdu. Mezi toto zakázané jednání patří také projevy rasismu a neuctivé chování k místním obyvatelům. V případě, že takové jednání bude opakované, může být zákazník vyloučen ze zájezdu.
9.5.    Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u dopravce. 
9.6.    Každý účastník je povinen mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do země (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců s vycestováním nezletilého apod., pokud je vyžadováno).  
9.7.    Je-li zákazník občanem jiného státu, než Česká republika je jeho povinností informovat se o pasových, celních a vízových povinnostech. CK nenese za zajištění těchto pasových, celních a vízových formalit žádnou zodpovědnost.  
9.8.    Zákazník je povinen respektovat zdravotní předpisy Marockého království. 
9.9.    Součástí některých zájezdů je fyzicky náročný program. Každý z účastníků takového zájezdu musí sám posoudit, zda takový program zvládne. Pokud kvůli špatně zvolené obtížnosti utrpí zákazník újmu, CK za to nenese odpovědnost.
9.10.    Veškeré informace o očkování a zdravotní prevenci poskytnuté CK mají jen doporučující charakter. Veškeré užívání léků a očkování je třeba konzultovat s odborným lékařem. 
9.11.    CK doporučuje zákazníkům uzavřít kvalitní pojištění zavazadel, odpovědnosti a storna zájezdu.

 

10.     Práva a povinnosti CK


10.1.    CK resp. její zástupce/průvodce je ve výjimečných situacích (např. bezpečnostní situace, stávky, apod.) oprávněna zakázat zákazníkovi individuální program. Dále je oprávněna vyloučit zákazníka z části programu, pokud jeho zdravotní stav, zkušenosti či vybavení neodpovídají náročnosti programu.
10.2.    Pokud CK zajistí k zájezdu průvodce, může být česky nebo anglicky hovořící – je vždy uvedeno v programu zájezdu.
10.3.    Zejména s ohledem na možné změny v letových řádech si CK vyhrazuje právo posunu termínu až o 48 hodin.
10.4.    Ve zcela výjimečných případech (vulgární chování vůči ostatním účastníkům či místním obyvatelům, soustavné nedodržování pokynů zástupce CK a z něj plynoucí narušování programu zájezdu, nadměrná konzumace alkoholu či drog, porušování právních předpisů, projevy rasismu apod.) může být účastník vyloučen ze zájezdu či předán vyšetřovacím orgánům příslušného státu.
10.5.    S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti může CK plánovaný program omezit, zrušit či jej nahradit programem jiným. Při tom je povinna zachovat zaměření cesty poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu, jestliže rozsah poskytnutých náhradních služeb neodpovídá rozsahu původně dohodnutých služeb.
10.6.    Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení.

 

11.     Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících


11.1.    Zákazník bere na vědomí, že CK je oprávněna zpracovávat osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené s CK a za účelem plnění zákonných povinností CK z takového smluvního vztahu vyplývajících.  
11.2.    Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
11.3.    Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 11.2. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména spřízněnému lokálnímu operátorovi Berber-Trekking Services SARL,  hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména v potvrzení o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Vzhledem k tomu, že se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména spřízněnému lokálnímu operátorovi Berber-Trekking Services SARL, hotelům, přepravním společnostem, průvodcům) či v jiné třetí zemi. Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka.
11.4.    Správcem osobních údajů zákazníka je Cestovní kancelář BerberTrekking s.r.o vystupující pod marketingovým názvem ZažítMaroko.cz se sídlem Spolková 1188/8, Lobzy, 31200 Plzeň, IČO: 02017270 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 36863.
11.5.    Zpracování osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech CK. Pro účely zpracování má k osobním údajům přístup CK jako správce, její zaměstnanci a dále CK smluvně pověření zpracovatelé, zejména poskytovatelé IT služeb a smluvní dodavatelé služeb.
11.6.    Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@zazitmaroko.cz. V tomto případě nebude CK  zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
11.7.    Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka v přihlášce k zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a s použitím těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách a sociálních sítích (především Facebook a Instagram).
11.8.    Výše uvedená ustanovení čl. 11.1. - 11.5. platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
11.9.    Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva: 
a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@zazitmaroko.cz.
b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu, pokud zákazník popírá jejich správnost nebo výmaz (právo být zapomenut), popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
f) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK osobní údaje zákazníka jinému správci.
11.10. Podrobnosti ohledně Ochrany osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů – GDPR.

 

12.    Závěrečná ustanovení


12.1.    Je-li některé ustanovení těchto VSP nebo smlouvy o zájezdu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.2.    Tyto VSP se řídí ustanovením § 2521-2549 OZ a jsou upraveny v souladu se zák. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. 
12.3.    Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy uzavřené s CK nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato smlouva. 
12.4.    Zákazník, který je spotřebitelem má možnost řešit případné spory ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz.
12.5.    Zákazník, který zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporů oline jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr. 

Tato verze všeobecných smluvních podmínek vstoupila v platnost dne 26.6.2019.

bottom of page